Perfect Keyboard PRO 9.0.4

Perfect Keyboard PRO 9.0.4

Pitrinec Software – 8,9MB – Shareware – Windows
Why type the same phrases again and again? Why mistype? Why not let the computer do repetitive and boring tasks? Why not have macros working in any Windows application?

Perfect Keyboard is an award-winning, time-saving utility running under the Windows 9x/2000/NT/XP operating systems. The program allows a user to create a file of frequently used phrases, paragraphs, e-mail addresses, macros, clipboard entries, scripts, etc. and use them in any application just by typing a short abbreviation (text shortcut) or pressing a hotkey (key shortcut). The Perfect Keyboard supports macro recording (keyboard and/or mouse events) so that user can simply record macros rather than program them. The Perfect Keyboard scripting language (150+ commands) allows one to insert time and date, activate a window, launch applications, manage files and directories, work with clipboard, download files, format text and more. Creating macros doesn't require any programming skills thanks to visual editing tools.

Tổng quan

Perfect Keyboard PRO là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Pitrinec Software.

Phiên bản mới nhất của Perfect Keyboard PRO là 9.0.4, phát hành vào ngày 02/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

Perfect Keyboard PRO đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,9MB.

Perfect Keyboard PRO Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Perfect Keyboard PRO!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Pitrinec Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại